Käyttöehdot

TAUKOPELIT.FI:N KÄYTTÖEHDOT

Taukopelit.fi on Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä "palvelun tarjoaja") ylläpitämä palvelu (jäljempänä "palvelu"), jossa palvelun käyttäjät (jäljempänä "käyttäjä(t)") voivat pelata ja käyttää palvelun kautta kulloinkin tarjolla olevia on-line-pelejä tai muuta materiaalia (jäljempänä "materiaali") näiden käyttöehtojen (jäljempänä "käyttöehdot") mukaisesti.


Palvelu voi koostua useasta eri osioista joihin kuhunkin voi näiden käyttöehtojen lisäksi liittyä muita käyttöehtoja tai sääntöjä. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot sekä mahdolliset muut palvelun yhteydessä kulloinkin ilmoitetut palvelun käyttöön liittyvät ehdot tai säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.1. Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Palvelun toimittaminen ja käyttö
1.2 tietoturvallisuus ja verkkoa kuormittava käyttö
1.3 Rajattu käyttöoikeus
1.4 Tunnisteet
1.5 Palvelun tarjoajan vastuu ja vastuunrajoitus

2. Oikeudet palveluun ja sen sisältämään materiaaliin

2.1 Palvelun ja sen kautta saatavan materiaalin oikeudet ja käyttö
2.2 Palvelun sisällön liittäminen muiden palvelujen yhteyteen
2.3 Palvelun tarjoajan oikeudet palveluun lähetettyyn aineistoon

3. Pelikohtaiset ohjeet ja pelisäännöt

4. Palkinnot ja niiden verotus

5. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely sekä evästeiden käyttö

6. Ehtojen muuttaminen

1. Yleistä palvelun käytöstä


1.1 Palvelun toimittaminen ja käyttö


Käyttäjä vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä ja sen kautta kulloinkin saatavilla olevaa materiaalia omalla vastuullaan ja vastaa palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.


Palvelun tarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun tai materiaalien toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että käyttäjä on huolehtinut laitteidensa ja muiden käyttäjän vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta - ja ettei muu näissä ehdoissa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.


Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun kautta saatavasta materiaalista tai sen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista, tai kolmansien osapuolten korvausvaateista, lukuun ottamatta palvelun tarjoajan itse palveluun tuottamaa sisältöä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan poistaa mahdollinen loukkaava materiaali palvelusta tai estää sen käyttö.


Palvelu ja/tai materiaalit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Palvelun tarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.


Palvelun tarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan sekä muutoinkin muokata palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta käyttäjälle keskeyttää käyttäjän pääsy palveluun tai muutoin keskeyttää palvelun toimittaminen.


1.2 tietoturvallisuus ja verkkoa kuormittava käyttö


Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse palvelun ja käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta, sekä näiden puutteellisuudesta palvelun tarjoajalle tai kolmansille tahoille aiheutuvista vahingoista.


Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa palvelulle, verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.


1.3 Rajattu käyttöoikeus


Käyttäjä saa palveluun ja sen kautta saatavilla olevaan materiaaliin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden, ts. (ellei muuta ole ilmoitettu) oikeuden osallistua sivustolla oleviin peleihin näiden käyttöehtojen ja mahdollisten pelikohtaisten erityisehtojen mukaisesti palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua muilla tavoin tai palvelun tarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.


Palvelun käyttö lain tai hyvän tavan vastaisiin tai tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin on kielletty. Mikäli käyttäjä syyllistyy tai palvelun tarjoaja epäilee käyttäjän syyllistyneen näiden käyttöehtojen vastaiseen tai muuhun epärehelliseen tai lain tai hyvän tavan vastaiseen menettelyyn, palvelun tarjoajalla on oikeus estää kyseisen käyttäjän pääsy palveluun ja poistaa käyttäjätunnus, sekä pidättää käyttäjän em. epärehellisen menettelyn avulla mahdollisesti saama palkinto.


1.4 Tunnisteet


Asiakkaan palvelun tarjoajalta käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät palvelun tarjoajan omistuksessa. Tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjojalla on oikeus sulkea käyttäjän pääsy palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.


Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.


1.5. Palvelun tarjoajan vastuu ja vastuunrajoitus


Palvelun tarjoaja on vastuussa käyttäjälle vain palvelun tarjoajan tuottamuksesta aiheutuneista, käyttäjän osoittamista välittömistä vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaalle palvelun käytön yhteydessä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista (kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista). Palvelun tarjoaja vastaa vain itse palveluun tuottamastaan sisällöstä. Palvelun tarjoaja ei vastaa muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta materiaalista (kuten käyttäjien palveluun toimittamasta materiaalista)tai sen aiheuttamista vahingoista.


Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle palvelun käytön estymisestä tai palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, asiakkaan huolimattomuudesta, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta palvelun tarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.


2. Oikeudet palveluun ja sen sisältämään materiaaliin


2.1. Palvelun ja sen kautta saatavan materiaalin oikeudet ja käyttö


Palvelu ja sen sisältö (ml. muiden käyttäjien palveluun lähettämät materiaalit) on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat palvelun tarjoajalla, tai sen sopimuskumppaneilla, ja/tai materiaalin tekijöillä.


Palvelun ja sen kautta saatavan materiaalin muunlainen kuin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittu hyödyntäminen tai muokkaaminen on kielletty ilman palvelun tarjoajan ja/tai tekijän kirjallista suostumusta.2.2. Palvelun sisällön liittäminen muiden palvelujen yhteyteen


Palvelua ja sen kautta saatavaa materiaalia saa käyttää palvelun yhteydessä palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla. Lisäksi käyttäjä saa linkittää palvelun ja/tai materiaalin vain maksuttomien palvelujen yhteyteen ja edellyttäen, että käyttäjä ei näin toimimalla loukkaa palvelun tarjoajaa, materiaalin tekijää tai materiaalissa esiintyviä henkilöitä tai muita tahoja tai edellä mainittujen suojattuja oikeuksia.


Palvelussa olevaa materiaalia saa liittää muuttamattomana käyttäjän oman maksuttoman, ei-kaupallisen www-sivun yhteyteen, tai muulle maksuttomalle verkkosivustolle vain hyödyntäen ns. upotuskoodia (ts. pelin yhteydessä "upota"- laatikossa ilmenevä koodiriviä) ja edellyttäen, etten näin tekemällä loukata materiaalin tekijän suojattuja tekijän- tai muita oikeuksia tai minkään muun palvelun käyttöehtoja. Upotuskoodi tulee kopioida kokonaisuudessaan ja muokkaamattomana.


Materiaalin liittäminen maksullisen palvelun yhteyteen, ansiotarkoituksessa ja/tai muutoin maksun periminen Materiaalin käytöstä on kielletty. Palvelun ja/tai Materiaalin käyttö uuden palvelun muodostamiseksi on kielletty.


Palvelun ja Materiaalien kaikenlainen muunteleminen ilman tekijän lupaa on kielletty.


Käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelun tarjoajalle tai kolmannelle palvelun näiden käyttöehtojen ja/tai kulloinkin sovellettavan lain vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.


Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelun tarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa, kopioi, levittää tai muutoin käyttää materiaalia näiden käyttöehtojen vastaisesti.


2.3. Palvelun tarjoajan oikeudet palveluun lähetettyyn aineistoon


Palvelun tarjoaja saa oikeuden käyttää ja uudelleenjulkaista korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan käyttäjän palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa omassa liiketoiminnassaan. Tietolähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti.3. Pelikohtaiset ohjeet ja pelisäännöt


Kunkin pelin tai kilpailun yhteydessä käyttäjälle voidaan antaa kyseisen pelin osalta tarvittavat pelisäännöt ja *ohjeet, sekä tieto mahdollisesta palkinnosta sekä sen tarjoavasta yrityksestä. Osallistumalla peliin käyttäjä sitoutuu noudattamaan em. pelisääntöjä ja ohjeita. Mikäli käyttäjä syyllistyy tai palvelun tarjoaja epäilee käyttäjän syyllistyneen näiden pelisääntöjen ja -ohjeiden vastaiseen tai muuhun epärehelliseen menettelyyn, palvelun tarjoajalla on oikeus estää kyseisen käyttäjän pääsy palveluun ja poistaa käyttäjätunnus, sekä pidättää käyttäjän em. epärehellisen menettelyn avulla mahdollisesti saama palkinto.


Jollei muuta ole erikseen ilmoitettu, peleihin osallistujien lukumäärää ei ole rajoitettu. Kunkin pelin osalta tuloksia tarkastellaan pelikohtaisesti määräytyvän ja ilmoitetun peliajan puitteissa. Pelin voittaa ao. peliaikana parhaan ajan/tuloksen saanut käyttäjä. Mikäli pelin voittajalle on tarjolla palkinto, samasta pelistä voi voittaa palkinnon vain kerran, joten mikäli sama käyttäjä saa parhaan tuloksen samasta pelistä useamman kerran (ts. uuden peliajan puitteissa), myönnetään palkinto seuraavaksi parhaan tuloksen saaneelle käyttäjälle.


Pelin päätyttyä käyttäjä tulos rekisteröidään ja tallennetaan palvelussa näkyvään tuloslistaan edellyttäen että käyttäjä on rekisteröitynyt (ks. jäljempänä kohta rekisteröityminen). Rekisteröitymällä pelaaja antaa luvan tuloksensa sekä nimensä ja/tai käyttäjätunnuksensa julkaisemiseen ao. listalla (henkilötietojen käsittelystä ks. kohta 5, "Rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely sekä evästeiden käyttö")


Peleihin eivät saa osallistua palvelun tarjoajan palveluksessa työskentelevät henkilöt, tai muut pelien ja palvelun toteutukseen osallistuneet tahot (ml. mahdolliset sponsorit).


4. Palkinnot ja niiden verotus


Peleissä voi olla mahdollista voittaa erilaisia palvelun yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinnon saamisen edellytyksenä on, että käyttäjä on rekisteröitynyt (ks. alla). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnot myöntää pelin yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori.


Saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja se tulee ilmoittaa verottajalle. Palkinnon ilmoittamisesta verottajalle sekä palkinnosta koituvista veroista vastaa käyttäjä. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.5. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely sekä evästeiden käyttö


Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi sekä käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjä tietokoneen IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta Käyttäjän lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen Käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Sanoma Media Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitata mainonnan tehoa Palvelussa. Sanoma Media Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös Käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Rekisteröimätöntä Käyttäjää ei tunnisteta evästeiden avulla.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Käyttäjä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.6. Ehtojen muuttaminen


Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.